İnsan Suresi Dinle (Kabe İmamı Mahir Sesinden)

İnsan Suresi - Dinle (Kabe İmamı Mahir)İnsan Suresi Dinle, İnsan Suresi Mp3, İnsan Suresi Türkçe Meali, İnsan Suresi Latin Harflerle Okunuşu, Kabe İmamı'nı sesinden İnsan Suresi vb. aramaların cevabını sitemizde bulabilirsiniz.1. Hel eta alel'insani hıynüm mined dehri lem yekun şey'en mezkura.
2. İnna halaknel'insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fece'alnahu semiy'an basıyra.
3. İnna hedeynahussebiyle imma şakirav ve imma kefura.
4. İnna a'tedna lilkafiriyne selasile ve ağlalen ve se'ıyren.
5. İnnel'ebrare yeşrebune min ke'sin kane mizacuha kafura
6. Aynen yeşrebu biha 'ıbadullahi yufecciruneha tefciyra.
7. Yufune binnezri ve yehafune yevmen kane şerruhu mustetıyren.
8. Ve yut'ımunetta'ame 'ala hubbihi miskiynen ve yetiymen ve esiyren.
9. İnnema nut'ımukum livechillahi la nuriydu minkum cezaen ve la şukuren.
10. İnna nehafu min rabbina yevmen 'abusen kamtariyren.
11. Fevekahumullahu şerre zalikelyevmi ve lakkahum nadreten ve sururen.
12. Ve cezahum bima saberu cenneten ve hariyren.
13. Muttekiiyne fiyha 'alel'eraiki la yerevne fiyha şemsen ve la zemheriyren.
14. Ve daniyeten 'aleyhim zılaluha ve zullilet kutufuha tezliylen.
15. Ve yutafu 'aleyhim bianiyetin min fıddatin ve ekvabin kanet kavariyle.
16. Kavariyle min fıddatin kadderuha takdiyren.
17. Ve yuskavne fiyha ke'sen kane mizacuha zencebiylen.
18. 'Aynen fiyha tusemma selsebiylen.
19. Ve yetufu 'aleyhim vildanun muhalledune iza reeytehum hasibtehum lu'luen mensuren.
20. Ve iza reeyte semme reeyte ne'ıymen ve mulken kebiyren.
21. 'Aliyehum siyabu sundusin hudrun ve istebrakun ve hullu esavire min fıddatin ve sekahum rabbuhum şeraben tahuren.
22. İnne haza kane lekum cezaen ve kane sa'yukum meşkuren.
23. İnna nahnu nezzelna 'aleykelkur'ane tenziylen.
24. Fasbir lihukmi rabbike ve la tutı' minhum asimen ev kefuren.
25. Veskurisme rabbike bukreten ve asıylen.
26. Ve minelleyli fescud lehu ve sebbıhhu leylen taviylen.
27. İnne haulai yuhıbbunel'acilete ve yezerune veraehum yevmen sekıylen.
28. Nahnu halaknahum ve şededna esrehum ve iza şi'na beddelna emsalehum tebdiylen.
29. İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.
30. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu innallahe kane 'aliymen hakiymen.
31. Yudhılu men yeşau fiv rahmetihi vezzalimiyne e'adde lehum 'azaben eliymen...
İnsan Suresi Anlamı ;
1.Gerçekten insan üzerinden öyle uzun bir süre gelip geçti ki o anılmaya değer bir şey bile değildi?!
2.Çünkü Biz insanı bir takım katkılarla karıştırılmış bir nutfeden yarattık; onu evire çevire deneyelim diye de onu işiten ve gören bir varlık yaptık.
3.Muhakkak Biz ona (doğru) yolu gösterdik; ister şükredici olsun, ister nankör kafir!
4.Çünkü Biz, kafirler için zincirler tomruklar, bir de çılgın ateş hazırladık!
5.Haberiniz olsun iyiler, kalkışı kafur öten dolu bir kadehten içeceklerdir.
6.Allah'ın kullarının içtiği bir çeşme ki güzel yollar ırak onu akıtırlar da akıtırlar.
7.Adaklarım yerine getirirler ve şerri salgın olan günden korkarlar.
8.Yoksula, yetime, esire seve seve yemek yedirir.
9."Size sadece Allah rızası için yediriyoruz, siz. ı ne bir karşılık isteriz ne de bir teşekkür!"
10."Çünkü biz Rabbimizden korkarız, bir suratsız kara günden!" (derler.)
11.Allah da onları o günün şerrinden korur ve kendilerini bir parlaklık ve bir sevince erdirir.
12.Sabretmelerine karşılık onlara bir cennet ve ipek verir.
13.Orada koltuklar üzerine yaslanmışlardır. Orada ne güneş görürler, ne de şiddetli soğuk;
14.üzerlerine cennet gölgeleri sarkmış ve devşirimleri (meyveleri) de bol bol önlerine konmuştur.
15.Gümüş kaplar ve billur küplerle çevrelerinde dolaşılır,
16.gümüşten billurlar (ki hizmetçiler) onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır.
17.Ve orada katkısı zencefil olan bir kadeh sürülür.
18.Selsebil denilen bir çeşme.
19.Etraflarında daima genç çocuklar dolaşır; görünce onları saçılmış inciler sanırsın.
20.Gördüğüm zaman orada bol bir nimet ve büyük bir saltanat görürsün.
21.Üstlerinde ince ipekten ve kalın atlastan yem yeşil elbiseler vardır; gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içki sunmaktadır.
22."İşte bu, sizin bir mükafatınızdı, çalışmanız mükafat ile karşılandı."
23.Gerçekten Kur'an'ı Biz sana aşama aşama indirdik.
24.O halde Rabbinin hükmünü vermesi için de sabret. Onlardan bir günahkara veya nanköre itaat etme!
25.Rabbinin ismini hem (sabah) erken, hem de ikindi üstü an!
26.Gecenin bir kısmında O'na secde et ve uzun bir gece O'nu tesbih et!
27.Çünkü onlar peşini (geçici dünyayı) severler ve önlerindeki ağır bir günü (kıyameti) bırakırlar.
28.Onları Biz yarattık, kundaklarım da Biz bağladık. dilediğimiz vakit de kılıklarım değiştiririz.
29.İşte bu bir öğüttür, dileyen Rabbine bir yol tutar!
30.Şu da var: Allah dilemedikçe, hiçbirşey dileyemezsiniz; çünkü herşeyi bilen, hikmet sahibi ancak Allah' tır.
31.O dilediğini rahmeti içine kor; zalimlere ise acı bir azap hazırlamıştır....

İbrahim Suresi - Dinle - (Kabe İmamı Mahir Sesinden)

İbrahim Suresi - Dinle - (Kabe İmamı Mahir Sesinden)İbrahim Suresi Dinle, İbrahim Suresi Mp3, İbrahim Suresi Türkçe Meali, İbrahim Suresi Latin Harflerle Okunuşu, Kabe İmamı'nı sesinden İbrahim Suresi vb. aramaların cevabını sitemizde bulabilirsiniz.1. Elif lam ra kitabün enzelnahü ileyke li tuhricen nase minez zulümati ilen nuri bi izni rabbihim ila sıratıl azızil hamıd
2. Allahillezı lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve veylül lil kafirıne min azabin şedıd
3. Ellezıne yestehıbbunel hayated dünya alel ahırati ve yesuddune an sebılillahi ve yebğuneha ıveca' ülaike fı dalalim beıyd
4. Ve ma erselna mir rasulin illa bi lisani kavmihı li yübeyyine lehüm fe yüdıllüllahü mey yeşaü ve yehdı mey yeşa' ve hüvel azızül hakım
5. Ve le kad erselna musa bi ayatina en ahric kavmeke minez zulümati ilen nuri ve zekkirhüm bi eyyamillah inne fı zalike le ayatil li külli sabbarin şekur
6. Ve iz kale musa li kavmihizkuru nı'metellahi aleyküm iz encaküm min ali fir'avne yesumuneküm suel azabi ve yüzebbihune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm ve fı zaliküm belaüm mir rabbiküm azıym
7. Ve iz teezzene rabbüküm le in şekertüm le ezıdenneküm ve le in kefertüm inne azabı leşedıd
8. Ve kale musa in tekfüru entüm ve men fil erdı cemıan fe innellahe le ğaniyyün hamıd
9. E lem ye'tiküm nebeüllezıne min kabliküm kavmi nuhıv ve adiv ve semude vellezıne mim ba'dihim la ya'lemühüm ilellah caethüm rusülühüm bil beyyinati fe raddu eydiyehüm fı efvahihim ve kalu inna kefarna bima ürsiltüm bihı ve inna le fı şekkim mimma ted'unena ileyhi mürıb
10. Kalet rusülühüm e fillahi şekkün fatıris semavati vel ard yed'uküm li yağfira leküm min zünubiküm ve yüehhıraküm ila ecelim müsemma kalu in entüm illa beşerum mislüna türıdune en tesudduna amma kane ya'büdü abaüna fe'tuna bi sültanim mübın
11. Kalet lehüm rusülühüm in nahnü illa beşerum mislüküm ve lakinnellahe yemünnü ala mey yeşaü min ıbadih ve ma kane lena en ne'tiyeküm bi sültanin illa bi iznillah ve alellahi fel yetevekkelil mü'minun
12. Ve ma lena ella netevekkele alellahi ve kad hedana sübülena ve lenasbiranne ala ma azeytümuna ve alellahi fel yetevekkelil müteveklkilun
13. Ve kalellezıne keferu li rusülihim le nuhricenneküm min erdına ev leteudünne fı milletina fe evha ileyhim rabbühüm le nühlikennez zalimın
14. Ve le nüskinennekümül erda mim ba'dihim zalike li men hafe mekamı ve hafe veıyd
15. Vesteftehu ve habe küllü cebbarin anıd
16. Miv veraihı cehennemü ve yüska mim main sadıd
17. Yetecerrauhu ve la yekadü yüsığuhu ve ye'tıhil mevtü min külli mekaniv ve ma hüve bi meyyit ve miv veraihı azabün ğalıyz
18. Meselüllezıne keferu bi rabbihim a'malühüm keramadinişteddet bihir rıhu fı yevmin asıf le yakdirune mimma kesebu ala şey' zalike hüved dalalül beıyd
19. E lem tera ennellahe halekas semavati vel erda bil hakk iy yeşe' yüzhibküm ve ye'ti bi halkın cedıd
20. Ve ma zalike alellahi bi azız
21. Ve berazu lillahi cemıan fe kaled duafaü lillezınestekberu inna künna leküm tebean fe hel entüm muğnune anna min azabillahi min şey' kalu lev hedanellahü le hedeynaküm sevaün aleyna ecezı'na em saberna ma lena mim mehıys
22. Ve kaleş şeytanü lemma kudıyel emru innellahe veadeküm va'del hakkı ve veadtüküm fe ahleftüküm ve ma kane liye aleyküm min sültanin illa en deavtüküm festecebtüm lı fe la telumunı ve lumu enfüseküm ma ene bi musrihıküm ve ma entüm ib musrihıyy innı kefertü bima eşraktümuni min kabl innez zalimıne lehüm azabün elım
23. Ve üdhılellezıne amenu ve amilus salihati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha bi izni rabbihim tehıyyetühüm fıha selam
24. E lem tera keyfe darabellahü meselen kelimeten ttttayyibeten ke şeceratin tayyibetin aslüha sabitüv ve fer'uha fis sema'
25. Tü'tı üküleha külle hıynim bi izni rabbiha ve yadribüllahül emsale lin nasi leallehüm yetezekkerun
26. Ve meselü kelimetin habısetin ke şeceratin habısetinictüsset min fevkıl erdı ma leha min karar
27. Yüsebbitüllahüllezıne amenu bil kavlis sabiti fil hayatid dünya ve fil ahırah ve yüdılüllahüz zalimıne ve yef'alüllahü ma yeşa'
28. E lem tera ilellezıne beddelu nı'metellahi küfrav ve ehallu kavmehüm daral bevar
29. Cehennem yaslevneha ve bi'sel karar
30. Ve cealu lillahi endadel li yüdıllu an sebılih kul temetteu fe inne mesıyraküm ilen nar
31. Kul li ıbadiyellezıne amenu yükıymus salate ve yünfiku mimma razaknahüm sirrav ve alaniyetem min kabli ey ye'tiye yevmül la bey'un fıhi ve la hılal
32. Allahüllezı halekas semavati vel erda ve enzele mines semai maen fe ahrace bihı mines semerati rizkal leküm ve sehhara lekümül fülke li tecriye fil bahri bi emrih ve sehhara lekümül enha
33. Ve sehha lekümüş şemse vel kamera daibeyn ve sehhara lekümül leyle ven nehar
34. Ve ataküm min külli ma seeltümuh ve in teudu nı'metellahi la tuhsuha innel insane le zalumün keffar
35. Ve iz kale ibrahımü rabbic'al hazel belede aminev vecnübnı ve beniyye en na'büdel asnam
36. Rabbi innehünne adlelne kesıram minen nas fe men tebianı fe innehu minnı ve men asanı fe inneke ğafurur rahıym
37. Rabbena innı eskentü min zürriyyetı bi vadin ğayri zı zer'ın ınde beytikel muharrami rabbena li yükıymus salate fec'al ef'idetem minen nasi tehvı ileyhim verzukhüm mines semerati leallehüm yeşkürun
38. Rabbena inneke ta'lemü ma nuhfı ve ma nı'lin ve ma yahfa alellahi min şey'in fil erdı ve la fis sema'
39. Elhamdü lillahillezı vehebe lı alel kiberi ismaıyle ve ishak inne rabbı le semıud düa'
40. Rabbic'alnı mükıymes salati ve imn zürriyyetı rabbena ve tekabbel düa'
41. Rabbenağfir lı ve li valideyye ve lil mü'minıne yevme yekumül hısab
42. Ve la tahsebennellahe ğafilen amma ya'melüz zalimun innema yüehhıruhüm li yevmin teşhasu fıhil ebsar
43. Mühtııyne mükniıy ruusihim la yerteddü ileyhim tarfühüm ve ef'idetühüm heva'
44. Ve enzirin nase yevme ye'tıhimül azabü fe yekulüllezıne zalemu rabbena ahhırna ila ecelin karıbin nücib da'veteke ve nettebiır rusül e ve lem tekunu aksemtüm min kablü ma leküm min zeval
45. Ve sekentüm fı mesakinillezıne zalemu enfüsehüm ve tebeyyene leküm keyfe fealna bihim ve darabna lekümül emsal
46. Ve kad mekeru mekrahüm ve ındellahi mekruhüm ve in kane mekruhüm li tezule minhül cibal
47. Fe la tahsebennellahe muhlife va'dihı rusüleh innellahe azızün züntikam
48. Yevme tübeddelül erdu ğayral erdı ve semavatü ve berazu lillahil vahıdil kahhar
49. Ve teral mücrimıne yevmeizim mükarranıne fil asfad
50. Serabilühüm min katıraniv ve tağşa vücuhehümün nar
51. Li yecziyellahü külle nefsim ma kesebet innellahe serıul hısab
52. Haza belağul lin nasi ve li yünzeru bihı ve liya'lemu ennema hüve ilahüv vahıdüv ve liyezzekkera ülül elbab…

Mülk Suresi Dinle (Kabe İmamının Sesinden)

Mülk Suresi Dinle (Kabe İmamının Sesinden)Mülk Suresi Dinle, Mülk Suresi Mp3, Mülk Suresi Türkçe Meali, Mülk Suresi Latin Harflerle Okunuşu, Kabe İmamı'nı sesinden Mülk Suresi vb. aramaların cevabını sitemizde bulabilirsiniz.(1) Tebârekelleziy biyedihil mülkü ve hüve alâ külli sey’in kadiyrün
(2) elleziy halekal mevte vel hayate liyeblüveküm eyyüküm ahsenü amela ve hüvel aziyzül gafur
(3) elleziy haleka seba semavatin tibakan ma tera fiy halkir rahmani min tefavüt ferciil basare hel tera min füturin
(4) sümmerciil basare kerreteyni yenkalib ileykel besarü hasien ve hüve hasiyr
(5) ve lekad zeyyennes semaed dünya bimesabiyha ve cealnaha rücûmen lisseyatiyni ve a’tedna lehüm azâbes seiyr
(6) ve lilleziyne keferu birabbihim azabü cehenneme ve bi’selmasiyr
(7) izâ ülku fiyha semiu leha sehiykan ve hiye tefurü
(8) tekadü temeyyezü minelgayzi küllema ülkiye fiyha fevcün seelehüm hazenetüha elem ye’tiküm neziyr
(9) kalu belâ kad câena neziyrün fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min sey’in in entüm illâ fiy dalâlin kebiyr
(10) ve kalu lev künna nesmeu ev na’kilü ma künna fiy ashabis seiyr
(11) fa’terefu bizenbihim fesuhkan liashabis seiyr
(12) innelleziyne yahsevne rabbehüm bilgaybi lehüm magfiretün ve ecrün kebiyr.
(13) ve esirru kavleküm evicheru bihî innehu aliymün bizatissudur
(14) elâ yalemü men halâk ve hüvel latiyfül habiyr
(15) hüvelleziy ceâle lekümül’arda zelûlen femsu fiy menâkibiha ve külu min rizkihî ve ileyhinnüsur
(16) eemintüm men fiyssemâi en yahsife bikümül’arda feizâ hiye temur
(17) em emintüm men fiyssemâi en yürsile aleyküm hasiba feseta’lemune keyfe neziyr
(18) ve lekad kezzebelleziyne min kablihim fekeyfe kâne nekiyr
(19) evelem yerev ilettayri fevkahüm saffatin ve yakbidne ma yümsikühünne iller rahmân innehu bikülli sey’in basiyr
(20) emmen hâzelleziy hüve cündün lekum yansurukum min dunir rahmân inilkâfirune illâ fiy gurur
(21) emmen hâzelleziy yerzükuküm in emseke rizkah bel leccû fiy utüvvin ve nüfur
(22) efemen yemsiy mükibben alâ vechihi ehda emmen yemsiy seviyyen alâ siratin müstekiym (23) kul hüveleziy enseeküm ve ceale lekümüssem’a vel’ebsâre vel’ef’ideh kaliylen ma teskürun (24) kul hüvelleziy zereeküm fiyl’ardi ve ileyhi tuhserûn
(25) ve yekûlune meta hazelvadü in küntüm sadikiyn
(26) kul innemel ilmü indallah ve innema ene neziyrün mübiyn
(27) felemma reevhü zülfeten si'yet vücuhülleziyne keferu ve kiyle hazelleziy küntüm bihî teddeun
(28) kul ereeytüm in ehlekeniyallahü ve men maiye ev rahimena femen yüciyrül kafiriyne min azabin eliym
(29) kul hüver rahmân amenna bihî ve aleyhi tevekkelnu feseta’lemune men hüve fiy dalâlin mübiyn
(30) kul ereeytüm in asbeha maüküm gavren femen ye’tiyküm bimâin meiyn…

Amme Suresi Dinle (Kabe İmamının Sesinden)

Amme Suresi Dinle (Kabe İmamının Sesinden)Amme Suresi Dinle, Amme Suresi Mp3, Amme Suresi Türkçe Meali, Amme Suresi Latin Harflerle Okunuşu, Kabe İmamı'nı sesinden Amme Suresi vb. aramaların cevabını sitemizde bulabilirsiniz.(1) Amme yetesaelune
(2) aninnebeil aziymi
(3) elleziy hüm fiyhi muhtelifun
(4) kellâ seya’lemune
(5) sümme kellâ seya’lemun
(6) elem nec’alil’arda mihaden
(7) velcibale evtaden
(8) ve haleknaküm ezvacen
(9) ve cealna nevmeküm sübaten
(10) ve cealnelleyle libasen
(11) ve cealnennehare measa
(12) ve beneyna fevkaküm seb’an sidaden
(13) ve cealna siracen vehhaca
(14) ve enzelna minelmu’sirati mâen seccaca
(15) linuhrice bihî habben ve nebaten
(16) ve cennatin elfafa
(17) inne yevmel fasli kâne miykaten
(18) yevme yünfehu fiyssûri fete’tûne efvaca
(19) ve fütihatis semâü fekânet ebvaba
(20) ve süyyiretil cibalü fekanet seraba
(21) inne cehenneme kanet mirsaden
(22) littagiyne meaba
(23) lâbisiyne fiyha ahkaba
(24) lâyezûkûne fiyha berden ve lâ seraben
(25) illâ hamiymen ve gassaka
(26) cezâen vifaka
(27) innehüm kânu lâ yercûne hisaben
(28) ve kezzebu biâyâtina kizzâba
(29) ve külle sey’in ahsaynahü kitaba
(30) fezûku felen nezideküm illâ azaba
(31) inne lilmüttekiyne mefaza
(32) hadâika ve a’naben
(33) ve kevâibe etraben
(34) ve ke’sen dihaka
(35) lâ yesmeune fiyha lagven ve lâ kizzaba
(36) cezâen min rabbike atâen hisaba
(37) rabbis semâvâti vel’ardi ve ma beynehumerahmâni lâ yemlikûne minhü hitaba
(38) yevme yekumür ruhu velmelâiketü saffa, lâ yetekellemune illâ men ezine lehü rahmânü ve kâle savaba
(39) zalikel yevmülhakku femen sâettehaze ilâ rabbihî meâbâ
(40) inna enzernaküm azâben kariyba yevme yenzurülmer’ü ma kaddemet yedahü ve yekülül kafirü yâleyteniy küntü türaba.

Fil Suresi Dinle (Kabe İmamının Sesinden)

Fil Suresi Dinle (Kabe İmamının Sesinden)Fil Suresi Dinle, Fil Suresi Mp3, Fil Suresi Türkçe Meali, Fil Suresi Latin Harflerle Okunuşu, Kabe İmamı'nı sesinden Fil Suresi vb. aramaların cevabını sitemizde bulabilirsiniz.Fil Suresi Latin Harflerle Okunuşu ;
Elem tera keyfe fe’ale rabbüke bieshâbilfîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl...

Fil Suresi Anlamı ;
Görmedin mi, nasil etti Rabbin Fil sahiplerine? Fendlerini, tedbirlerini (kötü düsüncelerini) bozup büsbütün perisan kilmadi mi? Üzerlerine sert taslarla atis eden, sürü sürü ebâbil kuslari saldi da, hemen onlari bir yenik hasil (güve yiyip tanesiz kalmis ekin yapragi, saman) gibi kiliverdi...

Kureyş Suresi Dinle (Kabe İmamının Sesinden)

Kureyş Suresi Dinle (Kabe İmamının Sesinden)Kureyş Suresi Dinle, Kureyş Suresi Mp3, Kureyş Suresi Türkçe Meali, Kureyş Suresi Latin Harflerle Okunuşu, Kabe İmamı'nı sesinden Kureyş Suresi vb. aramaların cevabını sitemizde bulabilirsiniz.Kureyş Suresi Latin Harflerle Okunuşu ;
Liîlâfi Kureyşin. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf...

Kureyş Suresi Anlamı ;
Kureyş'e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler...

Maun Suresi Dinle (Kabe İmamının Sesinden)

Maun Suresi, Okunuşu ve Anlamı


Maun Suresi Latin Harflerle Okunuşu ;
Era eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmusallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. El-lezîne hüm yürâûne. Ve yemne’ûnelmâûn...
Maun Suresi Anlamı ;
Gördün mü o, dîne (ceza gününe ve âhirete) inanmayani? Iste hak dîne ve ceza gününe inanmayan, o kimsedir ki: Öksüzü itip kakar, çâresizin ve yoksulun yiyecegine dair tesvikte bulunmaz; ne kendisi doyurur, ne de baskalarinin doyurmasi için kayirir. Vay o namaz kilanlarin haline ki, onlar namazlarini geregi gibi ciddî bir vazife olarak yapmazlar. Onlar ki gösteris için yaparlar ve yardimligi sakinirlar (kimseye bir damla sey vermek istemezler.)

Kevser Suresi Dinle (Kabe İmamının Sesinden)

Kevser Suresi, Okunuşu ve Anlamı


Kevser Suresi Latin Harflerle Okunuşu ;
Innâ e’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. Inne şânieke hüvel’ebter
Kevser Suresi Anlamı ;
(Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir...

Kafirun Suresi Dinle (Kabe İmamının Sesinden)

Kafirun Suresi, Okunuşu ve Anlamı


Kafirun Suresi Latin Harflerle Okunuşu
Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn....
Kafirun Suresi Anlamı ;
Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam.Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.

Nasr Suresi Dinle (Kabe İmamının Sesinden)

Nasr Suresi, Okunuşu ve Anlamı


Nasr Suresi Latin Harflerle Okunuşu ;
Izâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, Innehü kâne tevvâbâ....
Nasr Suresi Anlamı ;
Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.
 
Anasayfa | Kur'an-dinle-oku-meali © 2014